Delo logo Delo logo

GWARANCJA DELO WARRANTY PLUS OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE EUROPY

CHEVRON (jak zdefiniowano poniżej) GWARANTUJE, ŻE:
 

Nasze produkty marki Delo i Texaco® („produkty”) wymienione poniżej oraz ich pisemne opisy spełniają specyfikacje firmy Chevron dla tych produktów, a także spełniają wymagania dotyczące norm jakościowych produkowanego na terenie Europy i poza Europą sprzętu. Dotyczy to każdego produktu i wyrażone jest w formie pisemnej na autoryzowanej przez Chevron etykiecie produktu oraz w przygotowanych przez Chevron broszurach, a także kartach technicznych i charakterystyki substancji niebezpiecznej produktów obowiązujących w okresie prowadzenia sprzedaży produktu.

GWARANCJA TA MA ZASTOSOWANIE DO PRODUKTÓW WYMIENIONYCH PONIŻEJ, W PRZYPADKU ICH STOSOWANIA W NASTĘPUJĄCYM SPRZĘCIE:

Bumper-to-bumper protection Bumper-to-bumper protection

Oleje silnikowe do silników wysokoprężnych, pracujących pod dużym obciążeniem – Gwarancja obejmuje wszystkie silniki wysokoprężne pojazdów samochodowych (produkowane w Europie i poza Europą), które zalecają konkretną klasyfikację ACEA lub specyfikację producenta (OEM) i klasę lepkości SAE, którą spełnia produkt. Dodatkowo gwarancja pozostanie w mocy w odniesieniu do olejów silnikowych Delo przeznaczonych do silników pracujących pod dużym obciążeniem, stosowanych przy wydłużonych okresach pomiędzy wymianą oleju, zatwierdzanych przez producentów silników. Należy przeprowadzać regularne analizy oleju w celu określenia optymalnych okresów pomiędzy wymianami oleju, a także monitorowania funkcjonowania sprzętu.

 

Produkty obejmują: Delo 400 MGX, Delo 400 RDE, Delo 400 RDS, Delo 400 SP, Delo 400 XLE HD, Delo 400 XLE, Delo 400 XSP, Delo Gold Ultra E, Delo Gold Ultra S i Delo Gold Ultra T.

Oleje przekładniowe, do mostów i skrzyń biegów – Gwarancja obejmuje wszystkie produkowane w Europie i poza Europą manualne skrzynie biegów, mosty napędowe i piasty kół, w przypadku ich zamontowania w pracujących pod dużym obciążeniem (3,5 MT i więcej) pojazdach ciężarowych lub innych typach pojazdów, gdzie stosowanie produktu jest zgodne z odpowiednim profilem karty charakterystyki produktu Chevron w odniesieniu do tego sprzętu. Dodatkowo gwarancja pozostanie w mocy w odniesieniu do wydłużonych okresów pomiędzy wymianą oleju, zatwierdzanych przez producentów podzespołów. Należy przeprowadzać regularne analizy oleju w celu określenia optymalnych okresów pomiędzy wymianami oleju, a także monitorowania funkcjonowania sprzętu.

 

Produkty obejmują: Delo Syn-AMT XV, Delo Syn-MTF XZ, Delo Syn-AMT XDT, Delo Gear TDL, Delo Syn-TDL i Delo TorqForce.

Bumper-to-bumper protection Bumper-to-bumper protection

Łożyska i sprzęg siodłowy – Gwarancja obejmuje wszystkie produkowane w Europie i poza Europą podzespoły samochodowe do pracy pod dużym obciążeniem, smarowane i chronione przez smary zgodnie z wytycznymi producenta.

 

Produkty obejmująDelo Starplex EP 2, Delo Grease MM EP 2, Texaco Hytex EP 2 LF i Texaco Molytex EP 2.

Płyny do chłodnic – Gwarancja obejmuje wszystkie produkowane w Europie i poza Europą samochodowe układy chłodzenia pracujące pod dużym obciążeniem, serwisowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producentów (OEM).

 

Produkty obejmująDelo XLC Antifreeze/Coolant i Delo XLC PG Antifreeze/Coolant.

Chevron, według własnego uznania, wymieni bez pobierania opłat lub dokona zwrotu kosztów zakupu dowolnego produktu Delo lub Texaco, który nie spełnia postanowień tej gwarancji. Ponadto Chevron zapłaci za naprawę uszkodzeń (wyłącznie koszt części i pracy) sprzętu, które powstały bezpośrednio w wyniku defektu produktu Delo lub Texaco firmy Chevron, w przypadku korzystania ze sprzętu w normalnych warunkach pracy i konserwowanym zgodnie z zaleceniami producenta (włączając dobór środka smarującego). Gwarancja nie obejmuje podzespołów nieuwzględnionych w opisach sprzętu wymienionego powyżej lub jeśli uszkodzenie sprzętu powstało w wyniku warunków niepowiązanych ze stosowaniem produktu lub jest wynikiem normalnego i zakładanego zużycia sprzętu lub tam, gdzie stosowanie innych produktów może wpływać na jakość produktu (włącznie z ogólnie dostępnymi na rynku dodatkami do paliw).

Aby dochodzić roszczenia w ramach tej gwarancji, należy przedstawić dokumentację potwierdzającą, że sprzęt był serwisowany w okresach zalecanych przez producenta sprzętu. Konieczne będzie również przesłanie próbki środka smarnego lub płynu chłodzącego z uszkodzonego sprzętu, a także umożliwienie firmie Chevron lub jej przedstawicielowi dokonanie kontroli dokumentacji obsługi sprzętu  i przetestowanie sprzętu oraz uszkodzonych części.

 

W niniejszej gwarancji termin „Chevron” oznacza „Chevron Belgium N.V.”. Jak określono, gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia sprzętu (części i pracy). Jeśli nie określono inaczej w niniejszej gwarancji Delo Warranty Plus na teren Europy, Chevron nie udziela, ani nie oferuje żadnych innych gwarancji, zarówno sformułowanych, jak i domniemanych, faktycznie lub prawnie, w odniesieniu do opisów produktów, ich jakości, gwarancji pokupności lub przydatności do określonego celu lub dowolnej innej kwestii. Chevron nie ponosi również odpowiedzialności względem użytkownika lub żadnej innej osoby za nadzwyczajne, wyjątkowe, przypadkowe lub uboczne straty lub uszkodzenia wynikające ze stosowania produktu. Gwarancja ta jest ustalona w ramach przepisów istniejących w Belgii i obowiązuje od dnia 01/02/18.

 

W przypadku uszkodzenia sprzętu, zespół ds wsparcia technicznego Chevron będzie współpracował z użytkownikiem w celu ustalenia przyczyny problemu. Jeżeli uszkodzenie nie powstało w wyniku zastosowania produktu Chevron, podzielimy się wynikami naszych badań, by pomóc określić przyczyny awarii.

Bumper-to-bumper protection Bumper-to-bumper protection